KURSY FITNESS AEROBIKU, KURS INSTRUKTORA AEROBIKU, INSTRUKTOR AEROBIKU, KURS AEROBIKU, KURS INSTRUKTORSKI, KURSY FITNESS, muzyka do aerobiku, muzyka fitness, muzyka do fitness, profesjonalna muzyka fitness, płyty muzyczne do aerobiku, płyty muzyczne do fitness, cd do aerobiku, cd do fitness

 

Pomyślnego 2017 roku !! Kolejny kurs basic aerobics już od15.03 w Olsztynie!! Body Ball , Push&Pump, Shape&Step już niebawem!!
:: szkoła fitness
ORGANIZACJA KURSU PODSTAWOWEGO /basic/ na instruktora fitness /ważny od 1.IX.2014r./
 • Organizatorem kursu instruktorskiego jest Fitness Club Palestra w Olsztynie w oparciu o autorski program Elżbiety Charbickiej.
 • Miejscem prowadzenia zajęć metodycznych i teoretycznych może być FC Palestra w Olsztynie lub inny wskazany ośrodek sportu i rekreacji.
 • Powiadomienie o kursie podane będzie w prasie lub na stronach internetowych www.aerofit.pl lub www.fitnesspalestra.pl.
 • Zainteresowanym osobom przesłane będą drogą internetową informacje o terminach i zasadach przebiegu kursu.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest do osobistego kontaktu telefonicznego 2 dni przed data zjazdu w celu potwierdzenia terminu zorganizowania kursu i uczestnictwa. Tel. 502 448 412.
 • Zajęcia programowe będą realizowane w systemie weekendowym .
 • Wręczenie 3 certyfikatów odbywa się po uzyskaniu pozytywnego wyniku z praktycznego egzaminu końcowego.
 • Legitymacja instruktorska BASIC AEROBICs zostanie wydana po ukończeniu części teoretycznej i uzyskaniu certyfikatu Fitness Theory.

Regulamin kursu podstawowego.
 • Warunkiem uczestnictwa w kursach organizowanych przez FC Palestra jest:
  • wysłanie dokładnie wypełnionego indywidualnego formularza zgłoszeniowego, który dotyczy określonego miejsca kursu i określonych terminów jego realizacji, złożenie dokumentów wraz z przedpłatą jest rozumiane jako indywidualne zgłoszenie na konkretny program kursu. Zgłoszenie powinno być wysłane najpóźniej miesiąc przed terminem rozpoczecia kursu! Zgłoszenie na mniej niż 30 dni przed terminem kursu wiąże się z koniecznością sprawdzenia dostępności miejsc i akceptacji warunków zwrotu przedpłaty. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją każdego punktu niniejszego regulaminu.
  • spełnienie wymagań dotyczących stopnia wyszkolenia wstępnego oraz umiejetności psycho-ruchowych wymienionych pod linkiem kurs podstawowy , decyzja o przystąpieniu do kursu powinna być podjęta w oparciu o dokładną analizę stopnia przygotowania wstępnego /zalecana jest konsultacja u instruktora kwalifikowanego w klubie Palestra/,
  • dokonanie przedpłaty we wskazanym w terminarzu szkoleń terminie oraz  wniesienie dopłaty do pełnej wartości opłaty za kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu,
  • przedłozenie zaświadczenia lekarskiego w przypadku kursu podstawowego na instruktora fitness w dniu rozpoczęcia kursu .
 • Wniesienie przedpłaty jest równoznaczne z rezerwacją miejsca, o pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów na kurs decyduje  kolejność wpływu przedpłaty.
 • Całkowity koszt uczestnictwa w kursie, łącznie z kosztami podróży i hotelu ponosi uczestnik.
 • Każdy uczestnik jest zobowiązany posiadać wykupione indywidualnie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu.
 • FC Palestra zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminów poszczególnych kursów w przypadku niedostatecznej ilości dokonanych przedpłat i zgłoszeń. Każdy uczestnik zobowiązany jest do osobistego kontaktu telefonicznego 2 dni przed data zjazdu w celu upewnienia się o decyzji zorganizowania kursu. Tel. kom. 502 448 412.
 • FC Palestra ma prawo wprowadzać zmiany w programie kursów oraz zmieniać terminy zjazdów.
 • W przypadku uzyskania negatywnej oceny ze sprawdzianu ruchowego - potrącona zostanie kwota 150 zł. Istnieje możliwość dopuszczenia kandydata do udziału w kursie na indywidualnych warunkach (wolny słuchacz z odroczonym terminem egzaminów).
 • Przystąpienie do realizacji treści metodycznych kursu po uzyskaniu pozytywnego wyniku ze sprawdzianu wiąże się z dopłatą do pełnej kwoty za kurs. Zwrot dokonanych wpłat nie przysługuje.
 • Kandydaci na kurs powinni upewnić się / możliwa konsultancja w FC Palestra/ o posiadanych predyspozycjach i spełnieniu wymagań dotyczących sprawności. Sprawdzian ruchowy jest rozumiany jako selekcja wtórna i nie może być traktowany jako wstępne zgłoszenie na kurs.
 • FC Palestra nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, ani za zaginione lub zniszczone mienie uczestników.
 • Zabrania się wykorzystywania dla celów szkoleniowych kadr kultury fizycznej treści autorskich programów Elżbiety Charbickiej w jakikolwiek sposób i jakiejkolwiek formie słownej, pisemnej lub elektronicznej.
 • Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć i materiałów.
 • Zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających pod rygorem wykluczenia uczestnika z kursu.
 • FC Palestra zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie.
Dodatkowe przepisy dla uczestników kursu podstawowego na instruktora fitness FC Palestra.
 • Obecność na zajęciach metodycznych jest obowiązkowa. Organizator ma prawo skreślić z listy uczestników osobę, która nie była obecna na jakichkolwiek zajęciach.
 • Osobie skreślonej z listy uczestników nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów za kurs. .
 • Termin odbycia kolejnej sesji lub zjazdu przez uczestnika  może być w szczególnych przypadkach przesunięty, o ile  będzie dostępny kurs w takim samym układzie harmonogramu, jednakże  przerwa  nie może być dłuższa niż jeden rok od daty rozpoczęcia kursu. W takim przypadku należy złożyć pisemną prośbę o kontynuację z nową grupą.
 • Uczestnicy w/w kursu mają obowiązek opanowania zadań ruchowych przerabianych na poszczególnych zjazdach /zaliczenia otwierają każdy zjazd/.
 • W przypadku uzyskania negatywnej oceny uczestnik traci prawo do kontynuowania kursu do czasu zaliczenia zaległości. Każda poprawka tegoż zaliczenia jest dodatkowo płatna 80 zł.
 • FC Palestra zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i wyznaczenia innych terminów zjazdów w przypadku nieodpowiedniego przygotowania się grupy do zajęć.
 • FC Palestra ma prawo wprowadzać zmiany w programie kursów oraz zmieniać terminy zjazdów.
 • Końcowy egzamin praktyczny polega na poprowadzeniu ustalonej choreografii hi/lo, zadań/lekcji wzmacniających zgodnie z prezentowaną na kursie metodyką.
 • Końcowy egzamin teoretyczny zawiera zestaw pytań z zakresu prowadzonych wykładów.
 • W przypadku uzyskania negatywnej oceny z egzaminu końcowego wyznaczony będzie /na pisemny wniosek uczestnika kursu/ dodatkowy termin i miejsce egzaminu poprawkowego w okresie nie dłuższym niż 1 rok od daty pierwszego zjazdu. Egzamin poprawkowy jest dodatkowo płatny 80 zł.
 • Termin i miejsce egzaminu komisyjnego (drugiego poprawkowego) może być wyznaczony w okresie nie dłuższym niż 1 rok od daty pierwszego zjazdu. Egzamin komisyjny jest dodatkowo płatny 120zł.
 • Egzaminy realizowane z inną grupą lub innym kursem są odpłatne i kosztują 120 zł.
 • Uczestnicy otrzymują 4 certyfikaty za ukończenie zajęć Metodyka Tworzenia i Nauczania Choreografii, Hi/Lo Combo, Basic Step i lekcji wzmacniających po zaliczeniu sesji praktycznej basic i zdaniu egzaminu z metodyki.
 • Dyplom Basic Aerobics Instructor FC Palestra będzie wydany po ukończeniu cz. teoretycznej. UWAGA!! Zwolnienie z wykładów cz. FITNESS THEORY dla posiadaczy dyplomów AWF, Fizjoterapii lub legitymacji instruktorskich sportu/rekreacji ruchowej po przedłożeniu stosownych dokumetów.
 • FC Palestra zastrzega sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu.

:: Partnerzy

fitprofit

:: sonda
Poszukuj? kursu podstawowego..
-
-
-
-
-
Jestem zainteresowana kursem w:
-
-
-
-


KURSY FITNESS WROCŁAW, KURSY AEROBIKU WROCŁAW, KURSY FITNESS OLSZTYN, KURSY AEROBIKU OLSZTYN, KURSY FITNESS AEROBIKU GDAŃSK, KURSY FITNESS AEROBIKU BIAŁYSTOK, KURSY FITNESS AEROBIKU ELBLĄG, KURSY FITNESS AEROBIKU EŁK, KURSY FITNESS ŁÓDŹ, KURSY AEROBIKU ŁÓDŹ, KURSY FITNESS AEROBIKU BIAŁYSTOK, KURSY FITNESS AEROBIKU SOSNOWIEC, KURSY FITNESS AEROBIKU, KATOWICE, KURSY FITNESS AEROBIKU KIELCE